A A A
SmodBIP

Regulaminy i instrukcje

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5
z dnia 31.12.2008 r.


Regulamin organizacyjny
Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
 • Statut Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej
 1. Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej przy ul. Wiejskiej 101 jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miedźna.
 2. W dalszej części Regulaminu Gminne Przedszkole Publiczne im. Marii Kownackiej w Miedźnej będzie nazywane „przedszkolem”.
 3. Organami przedszkola są:
  • dyrektor,
  • dyrektor,
  • rada pedagogiczna
  • rada rodziców
 4. Zakres kompetencji organów reguluje statut przedszkola i wewnętrzne regulaminy organów.
 5. Przedszkolem kieruje dyrektor odpowiedzialny za całokształt pracy placówki.
 6. Realizacja zadań statutowych odbywa się przy współpracy nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych.
 7. Przedszkole posiada 3 oddziały.
 8. Kadra pedagogiczna to nauczyciele – wychowawcy.
 9. Zakres kompetencji kadry reguluje Statut przedszkola i przydziały czynności.
 10. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje w zakresie nauczania przedszkolnego.
 11.  Na oddział administracyjno – gospodarczo - obsługowy składają się następujące stanowiska pracy:
  • robotnik do prac lekkich
  • intendent
  • kucharz
  • dwóch woźnych przedszkola
  • pomoc nauczyciela
  • pomoc kuchenna
  • sekretarka
 12. Zakres kompetencji pracowników administracji i obsługi zawierają zakresy czynności pracowników.
 13. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych aktów prawnych przedszkola.
 14. Z wszelkich działań pracowników, sprzecznych ze skutkiem i wewnętrznymi aktami prawnymi szkoły, będą wyciągane konsekwencje.


Opublikował: Szymon Gwóźdź
Publikacja dnia: 29.10.2012
Podpisał: Szymon Gwóźdź
Dokument z dnia: 20.01.2011
Dokument oglądany razy: 2 877